വിേശഷണം

സുഹ്ര്’ത്തുക്കള് , ബന്ധുക്കള് , സഹപ്രവര്ത്തകര് തമ്മില് സ്നേഹബന്ധം നിലനിര് ത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം