വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രത

വിേശഷണം

ഭാര്യാ ഭര്ത്താക്കന്മാര് തമ്മിലുള്ള കടമകള് വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു