വിേശഷണം

അമാനത്തുകള് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെ ങ്ങിനെയെന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം വിശദീകരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം