തിന്മയില്‍ നിന്ന് പൂര്ണ്ണല മോചനം

വിേശഷണം

സര്വ്വ വിധ തിന്മകളില്നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കാന് വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമാവുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം