അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും സമമാകുമോ?

വിേശഷണം

അറിവിണ്റ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച സാരസമ്പൂറ്ണ്ണ മായ പ്രഭാഷണം. മതപരമായ അറിവ്‌ അതിണ്റ്റെ യഥാര്ത്ഥഭ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രഭാഷകന്‍ മലയാളീ സമൂഹത്തെ ഉല്ബോരധിപ്പിക്കുന്നു. അറിവിണ്റ്റെ കേന്ദ്രമായ സ്വഹാബത്ത്‌, താബി ഉകള്‍, താബി ഉ താബി ഉകള്‍ മുതലായവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരില്‍ നിന്ന് മതത്തെ അറിയുകയും ഉള്ക്കൊ ള്ളുകയും ചെയ്യുണമെന്ന് പ്രഭാഷകന്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: