ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം

വിേശഷണം

അറിവ്‌ മൂന്നു തരമാണ്‌. 1. ഉന്നതമായ അറിവ്‌ അഥവാ സ്രഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ചും അവണ്റ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്‌. 2. മധ്യമമായ അറിവ്‌ അഥവാ ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗ്ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അറിവ്‌. 3. സാധാരണ അറിവുകള്‍. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവണ്റ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനാണ്‌ വിശ്വാസികള്‍ മുന്ഗളണന നല്കേഉണ്ടത്‌. മനുഷ്യനു ആവശ്യമില്ലാത്ത അറിവുകള്ക്കുി പിറകെ പോയി സമയം കളയുന്നതിനു പകരം യഥാര്ത്ഥളവിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു വിശ്വാസികള്‍ നടത്തേണ്ടത്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: