മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ

വിേശഷണം

മാതാപിതാക്കളോട്‌ മക്കള്‍ കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും മക്കള്ക്ക്ക‌ മേല്‍ മാതാപിതാക്കള്ക്കു ള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന അര്ത്ഥ്സമ്പൂറ്ണ്ണ മായ പ്രഭാഷണം. പുതുതലമുറകളില്‍ കണ്ടു വരുന്ന മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവജ്ഞയുടെ ഗൌരവം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം