ലജ്ജ

വിേശഷണം

ലജ്ജ വിശ്വാസത്തിണ്റ്റെ ഭാഗമാണെന്നണ്‌ പ്രവാചകന്‍ (സ) പഠിപ്പിച്ചത്‌. അശ്ളീലതകളും തോന്നിവാസങ്ങളും സമൂഹത്തില്‍ വ്യാപകമാവുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു വിശ്വാസി എന്തു നിലപാടു സ്വീകരിക്കണമെന്നു വ്യകതമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: