വിേശഷണം

ലജ്ജ വിശ്വാസത്തിണ്റ്റെ ഭാഗമാണെന്നണ്‌ പ്രവാചകന്‍ (സ) പഠിപ്പിച്ചത്‌. അശ്ളീലതകളും തോന്നിവാസങ്ങളും സമൂഹത്തില്‍ വ്യാപകമാവുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു വിശ്വാസി എന്തു നിലപാടു സ്വീകരിക്കണമെന്നു വ്യകതമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം