ദുര്ബ്ബ ലരെ സഹായിക്കുക

വിേശഷണം

സമൂഹത്തിലെ ദുര്ബءലരും പീഢിതരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഗൌനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു