മക്കാ വിജയം

വിേശഷണം

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മക്കാ വിജയത്തെക്കുറിച്ച പ്രഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം