സമയം പാഴാക്കിക്കളയരുത്‌

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും അമൂല്യമാണ്‌. നഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങള്‍ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹുവിനു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം നിര്വകഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ചൈതന്യമുറ്റതാക്കാന്‍ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം