ഇസ്‌ലാമിക സാഹോദര്യം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്‌ലിംകള്‍ പരസ്പരം പുലര്ത്തേ ണ്ട ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവര്ക്കി ടയില്‍ നിലനില്ക്കേരണ്ട സാമൂഹികവും വ്യക്തിപര വുമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാ ഷണം. വിശ്വാസികള്ക്കി്ടയില്‍ നിലനില്ക്കുവന്ന അസ്വാരസ്യ ങ്ങളെ പര്വസതീകരിക്കുന്നതിനു പകരം അവയില്‍ മഞ്ഞുരുക്ക ങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാണു ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്‌.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം