മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ - 1 -(നബി(സ) യുടെ മഹത്വം)

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യെക്കുറിച്ച്‌ തൌറാത്ത്‌, ഇഞ്ചീല്‍, സബൂറ്‍ തുടങ്ങിയ
തുടങ്ങിയ പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ പരാമര്ശിിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവാചകണ്റ്റെ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിണ്റ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ വിശദീകരണം.
ഭാഗം - ഒന്ന്‌
നബി (സ) യുടെ മഹത്വവും ജീവിതത്തില്‍ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലാളിത്യപൂര്ണ്ണിമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു