മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) പൂര്വ്വe വേദങ്ങളില്‍ (നബി (സ) യുടെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങള്‍ (

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യെ ക്കുറിച്ച്‌ പൂര്വ്വണ വേദങ്ങളായ തൌറാത്ത്‌, ഇഞ്ചീല്‍, സബൂറ്‍ തുടങ്ങിയ പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ പരാമര്ശിുച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവാചകണ്റ്റെ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിണ്റ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ വിശദീകരണം.
ഭാഗം - ഏഴ്‌
മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യെക്കുറിച്ച്‌ ഖുര്‍ ആനിലും ഹദീസിലും വന്നിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു