മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ - 3 - (ഈസാ നബിക്കും മുഹമ്മദ്‌ നബിക്കും ഇടയിലുള്ള കാലം)

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യെ ക്കുറിച്ച്‌ തൌറാത്ത്‌, ഇഞ്ചീല്‍, സബൂറ്‍ തുടങ്ങിയ പൂര്വ്വ വേദങ്ങളില്‍ പരാമര്ശിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവാചകണ്റ്റെ അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിണ്റ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ വിശദീകരണം.
ഭാഗം - മൂന്ന്
ഇമാം ബുഖാരി സല്മാനുല്‍ ഫാരിസിയുടെ ഇസ്‌ലാം ആശ്ളേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട്‌ റിപ്പോറ്ട്ട് ‌ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസിണ്റ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈസാ നബിയുടെ കാലഘട്ടം മുതല്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബി വരെയുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം