വിശ്വാസവും ആത്മശാന്തിയും

വിേശഷണം

അശാന്തി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്‍ സുഖമോ
സംതൃപ്തിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്ന്‍ കൈമോശം വന്ന ഈ അമൂല്യ നിധി എങ്ങിനെ കരസ്ഥമാക്കും? മനസ്സമാധാനത്തിന്ന്‍ വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന മാനവര്‍ക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ്
‍ ഈ പുസ്തകം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു