നോമ്പുകാരന്റെ പ്രതിഫലം

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തിലെ നോമ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ടത വിവരിക്കുന്ന നബിവചനം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം