നാഥനെ അറിയുക (07) പ്രതീക്ഷ

നാഥനെ അറിയുക (07) പ്രതീക്ഷ

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഭാഗവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമായ പ്രതീക്ഷ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം