നാഥനെ അറിയുക (08) ഭരമേല്പിക്കല്

നാഥനെ അറിയുക (08) ഭരമേല്പിക്കല്

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഇനവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ തവക്കുൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം