നാഥനെ അറിയുക (08) ഭരമേല്പിക്കല്

നാഥനെ അറിയുക (08) ഭരമേല്പിക്കല്

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഇനവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ തവക്കുൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു