നാഥനെ അറിയുക (11) ഭീതി

നാഥനെ അറിയുക (11) ഭീതി

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഭാഗവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഭീതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം