(നാഥനെ അറിയുക (18) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (2

(നാഥനെ അറിയുക (18) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (2

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമായ നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം