നബി(സ) പ്രവാചകത്വത്തിനു മുമ്പ്

നബി(സ) പ്രവാചകത്വത്തിനു മുമ്പ്

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, പ്രവാചകത്വത്തിനു മുമ്പുള്ള നബി(സ)യുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു