അബ്‌സീനിയയിലേക്കുള്ള ഹിജ്‌റ

അബ്‌സീനിയയിലേക്കുള്ള ഹിജ്‌റ

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)യുടെ അനുചരർ അബ്‌സീനിയ യിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്‌റയെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: