അവർ പരസ്പരം പ്രശംസിക്കുന്നു. -- നബികുടുംബവും സ്വഹാബികളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പുലർത്തിയ ആദരവ്

വിേശഷണം

അവർ പരസ്പരം പ്രശംസിക്കുന്നു. -- നബികുടുംബവും സ്വഹാബികളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പുലർത്തിയ ആദരവ്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

മബറത്തുല്‍ ആലി വ അസ്’ഹാബ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: