കേരളത്തിലെ തങ്ങന്മാര്‍ അഹ്ലുല്‍ ബൈത്തില്‍ പെട്ടവരാണോ ??

കേരളത്തിലെ തങ്ങന്മാര്‍ അഹ്ലുല്‍ ബൈത്തില്‍ പെട്ടവരാണോ ??

വിേശഷണം

കേരളത്തിലെ തങ്ങന്മാര്‍ അഹ്ലുല്‍ ബൈത്തില്‍ പെട്ടവരാണോ ?? അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?? എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു മറുപടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം