മരണം

മരണം

വിേശഷണം

മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഖുര്‍ആന്‍ പരാമര്‍ശിച്ച ആയത്തുകളിലേക്ക്‌ ഒരു എത്തി നോട്ടം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം