Categories

  • video-shot

    YOUTUBE

    Le conférencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

    morã goma yεl nins sẽn watã. nebã alhaal dãmb sẽn pa yembre to-to ,lihlaam sẽn sõmb n bãng a meng toto, a loεεg wεεngẽ la lihlaangã zɩhlem, la zãag-n-meng ne wõns-n-meng ne sẽn pa b lihlaamba b loεεg pʋgẽ, la yãag-n-meng ne wõns-n-meng ne sẽn pa b lihlaamba b tũudma pʋgẽ.

Ton Avis