barnoota hajjiifi umraa kutaa10ffaa

barnoota hajjiifi umraa kutaa10ffaa

ibsa gabaabaa.

barnoota hajjiifii umraa kutaa 10ffaa kana keessatti waayee naamusa seensa makkaattu dubbatama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.