இஸ்லாத்தை அறிமுகப் படுத்த (பலாக்) இணையத்தை பயன் படுத்தல்

تطبيق بلاغ للتعريف بالإسلام للآبل

The application பின்வரும் stores ல் கிடைக்கும்

விபரங்கள்

முஸ்லிம் அல்லாதோருக்கு பல்வேறு மொழிகளில் இஸ்லாத்தை அறிமுகப் படுத்த வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் வகையில் என்த்றோயிட் மற்றும் ஐபோன்களை இலவசமாக பயன் படுத்தல்...

Download
Send a comment to Webmaster
feedback