புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 15

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் ரிஸ்மி ஜுனைய்த்

விபரங்கள்

ஹஜ்- அறிமுகம், ஆதாரங்கள், எப்போது விதியானது? அதன் சட்டம், அதன் நோக்கம், வரலாற்றுப் பிண்ணனி, சிறப்பு, யாருக்குக் கடமை?

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: