முஸ்லிம் ஒருவருக்கு மற்றொரு முஸ்லிம் மீதுள்ள கடமை

விரிவுரையாளர்கள் :

விபரங்கள்

அப்கானிய்யா மொழியில் நடைபெற்ற உரை. ஒரு முஸ்லிமுக்கு அவரது சகோதரரான மற்றுமொரு முஸ்லிம் மீதுள்ள கடமைகள் பற்றிய விளக்கம்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்:

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது