வஸீலா – அனுமதிக்கப்பட்டதும், அனுமதிக்கப்படாததும்

விபரங்கள்

1. வஸீலா-ஓர் விளக்கம் 2. வஸீலாவின் அடிப்படைகள் 3. வஸீலாவின் வகைகள் 4. அனுமதியற்ற வஸீலாவும், அதன் வகைகளும் 5.வஸீலாவின் கருத்தை மக்கள் சரியாக புரியாமல் போனமைக்குக் காரணங்கள்

Download
feedback