நபி (ஸல்) அவர்களின் மனைவியர்

நபி (ஸல்) அவர்களின் மனைவியர்

தயாரிப்பு : ஜாசிம் பின் தய்யான்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

முஹம்மத் (ஸல்) நபியின் பலதார மணம் பற்றி எழும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப