அல் குர்ஆனின் அருள் மொழிகள்

அல் குர்ஆனின் அருள் மொழிகள்

தயாரிப்பு : ஜாசிம் பின் தய்யான்

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

மனிதனுக்கு உலகில் வாழ வழிகாட்டும் அல் குர்ஆனின் அழகிய அறிவுரைகள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப