Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó

Giới thiệu chung

Đây là bài giảng thuyết ngày thứ sáu do Sheikh Hosain Bin Abdul-Aziz Ali Ash-Sheikh thuyết giảng với nhan đề: “Nhịn chay Ramadan và mục đích của nó”. Trong bài giảng thuyết này, ông nói về mục đích và ý nghĩa của nhịn chay Ramadan, và nó chính là sự biểu hiện của lòng Taqwa (kính sợ ) Allah, Đấng Tối Cao.

Download
Thông tin phản hồi