Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Là phân tích ý nghĩa và nội dung của các câu Kinh và các chương ngắn, dựa theo Tafseer Al-Muyassar.

Thông tin phản hồi