Tafseer Chương Al-A’laq

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tafseer Chương Al-A’laq: Bài thuyết giảng phân tích ngắn về chương Kinh Al-A’laq hay còn gọi là chương “Iqra”, chương số 96, đây là chương Kinh đầu tiên được thiên khải trong Qur’an.

Thông tin phản hồi