Tafseer Chương Al-Takaathur

Giới thiệu chung

Bài viết phân tích ngắn gọn chương Kinh số 102 Al-Takaathur và một số bài học quí báo.

Download
Thông tin phản hồi