Tafseer Chương Al-A’sr

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tafseer Chương Al-A’sr: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 103 Al-A’sr và một số bài học quí báo.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi