Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích giá trị vĩ đại của tháng Ramadan, trong tháng có một đêm tốt hơn ngàn tháng bình thường.

Thông tin phản hồi