ហ៊ូកុមទាក់ទងនិងការបួស

الكاتب :

الناشر:

نبذة مختصرة

ហ៊ូកុមទាក់ទងនិងការបួស: កូនសៀវភៅតូច ជាភាសារខ្មែរនេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ដែលបាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់នៅក្នុងវា ទាក់ទងអំពីបញ្ហារបួស ដែលវ៉ាយិបនិងស៊ូណាត់, ហើយពេលណាម៉ាក្រុះបួសនិងពេលណាហារ៉មបួស,ថែមទាំងរំលឹកអំពីប្រការដែលទាក់ទងជាមួយសឡាតរ៉យ៊ើនិងហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ផងដែរ។

Download

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا