ហ៊ូកុមទាក់ទងនិងការបួស

Writer :

The Publisher:

Description

ហ៊ូកុមទាក់ទងនិងការបួស: កូនសៀវភៅតូច ជាភាសារខ្មែរនេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ដែលបាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់នៅក្នុងវា ទាក់ទងអំពីបញ្ហារបួស ដែលវ៉ាយិបនិងស៊ូណាត់, ហើយពេលណាម៉ាក្រុះបួសនិងពេលណាហារ៉មបួស,ថែមទាំងរំលឹកអំពីប្រការដែលទាក់ទងជាមួយសឡាតរ៉យ៊ើនិងហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ផងដែរ។

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: