उपवासको न्यायशास्र

लेखक :

الناشر:

विशेषता

उपवासको न्यायशास्र: डा. हैसम सरहान द्वारा अंग्रेजी भाषामा लेखिएकाे एउटा पम्पलेट हो, जसमा उनले अनिवार्य र मुस्तहब उपवाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। कहिले उपवास मकरूह हुन्छ, र कहिले निषेध हुन्छ, साथमा फित्रह र ईदको नमाजको महत्त्वपूर्ण न्यायशासकीय नियमहरू पनि उल्लेख गरेका छन्।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ