د روژی د مبارکی روژی احکام

کاتب :

خپروونکی:

لنډه پېژندنه

دروژي احکام: لنډه کتابچه پښتو ژبه کي: چه دکتور هیثم سرحان تالیف کړي ده، او په دي کي د فرض او مستحب روژي متعلق اهم مسائل ذکر کړي دي، کله روژه مکروه کیږي، کله حرامیږي، او دي سره د زکات الفطر او د اختر مهم مسائل هم ذکر کړي دي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: