Нэщlым и фикъх

Зытхыжар :

The Publisher:

К1эщ1у

Нэщlым и фикъх: Буклетыр адыгэбзэкlэ зэдзэкlащ. Доктор Хьэйсэм Сэрхьан и lэдакъэщlэкlщ. Нэщlым епха lуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр, умынэщlмэ щынэхъыфl зэманхэр, унэщl щымыхъунухэр, фитlыр сэджытым ехьэлlа lуэху нэхъыщхьэхэр, гьид нэмэзым ехьэлlа lуэхухэр ,ахэр псори наlуэу къыщыгъэлъагъуащ буклетым деж.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм