നോമ്പിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം

രചയിതാവ് :

പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്:

വിേശഷണം

നോമ്പിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം: ഡോ. ഹൈതം സർഹാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം. നിർബന്ധ നോമ്പുകൾ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം എപ്പോഴാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ കറാഹത്ത് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹറാമാകുന്നത് തുടങ്ങി ഫിതിർ സക്കാത്ത്, പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം എന്നിവയെ കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു