നബി(സ്വല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹിവസല്ലം)യുടെ മരണം

വിേശഷണം

നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മരണത്തിനെ തൊട്ടു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള അവസ്ഥകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം