സന്തോഷിക്കുക: അല്ലാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

വിേശഷണം

അല്ലാഹു നമ്മെ എത്രമാത്രം , ഏതെല്ലാം രീതിയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? നാം തിരിച്ച്‌ അല്ലാഹുവിന്ന് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം