വിേശഷണം

സ്വര്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗവും സക്കാത്തും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം