സ്വര്ണ്ണം: ഉപയോഗവും സക്കാത്തും

വിേശഷണം

സ്വര്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗവും സക്കാത്തും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: