സംഗീതം ഇസ്‌ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍

വിേശഷണം

ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അല്ലാഹുവിണ്റ്റെയും പ്രവാചകണ്റ്റെയും നിര്ദ്ദേ ശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ മുസ്‌ലിം ബാധ്യസ്ഥനാണ്‌. സംഗീതം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഖുര്‍ആനും ഹദീഥും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്‌. സംഗീതം ഹൃദയങ്ങളില്‍ കാപട്യം നിറക്കുന്നു. സംഗീതത്തിനു പകരം ഖുര്‍ആന്‍ ഹൃദയങ്ങളില്‍ നിറക്കാന്‍ ഉല്ബോ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദ്യമായ പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: