അമിതവ്യയം

വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ വ്യാപിച്ചു വരുന്ന അമിതവ്യയത്തെക്കുറിച്ചും ധൂര്ത്തി നെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസികളോട്‌ താക്കീത്‌ നല്കു്ന്ന ഗൌരവപൂര്ണ്ണ മായ പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം